Zasady prowadzenia działalności transportowej w Niemczech.

Firma transportowa w Niemczech a przepisy.

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 w którym mowa o z firm zajmujących się transportem osób i ma ono zastosowanie dla firm, które mają swoją siedzibą w Uni Europejskiej lub takie, które prowadzą (lub planują prowadzić swoją  firmę w zakresie odpłatnego przewozu towarów lub osób.

Rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/1055 aktualizuje zasady dotyczące prowadzenia działalności przewoźnika drogowego w celu walki ze zjawiskiem wykorzystywania firm-skrzynek pocztowych (niem. Briefkastenfirma) i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kluczowe zagadnienia, które obligują przewoźników w też w Niemczech to:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w państwie UE;
 • cieszyć się dobrą reputacją;
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową;
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Co to dokładnie oznacza, omawiamy w innym artykule na naszym blogu, lub jeżeli masz wątpliwości skontaktuj się z nami

Zarządzający transportem (niem. Verkehrsleiter) 

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność przewoźnika drogowego musi wyznaczyć zarządzającego transportem, który odpowiada za zarządzanie operacjami transportowymi przedsiębiorstwa w sposób ciągły. Zarządzający musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie UE i mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, na przykład jako jego pracownik, zarządzający lub udziałowiec.

Jak zostać przewoźnikiem?

 • Aby zostać przewoźnikiem drogowym, przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę w państwie UE oraz lokal w tym państwie UE, w którym może ono prowadzić dokumentację (dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników oraz dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku itp.) wymaganą do prowadzenia działalności.
 • Dodatkowo musi ono dysponować co najmniej jednym pojazdem zarejestrowanym w tym państwie UE (gdy zezwolenie zostanie wydane), a także prowadzić działalność związaną z pojazdami przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie UE.

Ponadto:

 • ani przedsiębiorstwo, ani zarządzający nie mogą być skazani za naruszenie określonych przepisów krajowych i przepisów UE dotyczących transportu drogowego, przedsiębiorstwo musi być w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, zarządzający musi zdać obowiązkowy egzamin pisemny, który może zostać uzupełniony egzaminem ustnym.
 • przeprowadzanie wymaganych kontroli w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo spełnia odpowiednie wymogi.

Uproszczenie i współpraca administracyjna w Unii Europejskiej

 • Krajowe rejestry mają zostać połączone, aby umożliwić właściwym organom dowolnego państwa UE sprawdzanie informacji w krajowym rejestrze elektronicznym każdego państwa UE.

Rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/1055 

Wśród głównych zmian wprowadzonych do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2020/1055 można wymienić m.in. następujące kwestie.

 • Zastąpienie artykułu dotyczącego warunków związanych z wymogiem odnoszącym się do siedziby przedsiębiorcy transportowego (art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w celu walki ze zjawiskiem wykorzystywania firm-skrzynek pocztowych. Tym samym ściśle powiązano ze sobą miejsce siedziby przewoźnika i prowadzoną przez niego działalność.
 • Wprowadzenie nowych procedur administracyjnych w przypadku, gdy zarządzający transportem lub przedsiębiorstwo dopuszczają się poważnych naruszeń przepisów UE.
 • Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących dobrej reputacji przewoźnika: minimalny okres, po upływie którego zarządzający transportem mogą odzyskać utraconą dobrą reputację, wynosi jeden rok. Zarządzający transportem, którzy utracili dobrą reputację, muszą wykazać, że odbyli trwające pewien minimalny czas szkolenie lub zdali egzamin obejmujący dziedziny wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 • Wprowadzenie zmian w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w celu doprecyzowania przepisów odnoszących się do najpoważniejszych naruszeń.
 • Zobowiązanie przedsiębiorstw prowadzących działalność przewoźnika do wykazania, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponują one odpowiednim kapitałem i odpowiednimi rezerwami.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

 • Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 ma zastosowanie od 4 grudnia 2011 r.
 • Rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/1055 będzie miało zastosowanie od 21 lutego 2022 r.

Jako Connector Germany proponujemy kompleksową pomoc w założeniu działalności transportowej w Niemczech i wsparcie na początku jej działania. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak wejść na rynek niemiecki ze swoją firmą.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=LEGISSUM%3Ami0054

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved