Dofinansowanie de minimis z projektu Re_Open UK

Z chwilą wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (1 lutego 2020 roku) przedsiębiorcy w Polsce odczuli dotkliwe zmiany gospodarcze. W celu weryfikacji realnych skutków tz. brexitu Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeprowadziła badania. Jego wyniki pokazują, że polscy przedsiębiorcy działający na rynku brytyjskim doświadczyli negatywnych skutków brexitu bez względu na wielkość branży i region działania. Jako największe problemy i trudności wynikające z brexitu związane były bezpośrednio z działalnością rynkową, skalą zamówień i spadkami przychodów. Firmy objęte tym badaniem wykazały, że spadek liczby zamówień sięga nawet 40%.  W związku z tym powstał projekt Re_Open UK. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit, które dotknęły przedsiębiorców w Polsce, a finansowany jest on po brexitowej rezerwy dostosowawczej (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1755).

Działania projektu Re_Open UK 

Projekt Re_Open UK został podzielony na dwa działania pierwszym jest wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotknięty skutkami brexit. Drugim jest wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z Brexit. Projekty pomocy indywidualnej skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową.

W obu działaniach dofinansowanie wynosi 100% dla MŚP i 85% dla przedsiębiorców innych niż MŚP

 Warunki kluczowe przystąpienia do projektu Re_Open UK 

W celu przystąpienia do projektu Re_Open UK należy spełnić warunki kluczowe wśród których znajdują się następujące wymagania: 

 • Kwalifikacja jako MŚP lub przedsiębiorca innym niż MŚP;
 • Należy prowadzić wymianę towaru lub usług zjednoczonym królestwem w  latach 2018/2019;
 • Wymaganym jest spadek obrotów w roku 2021-2022 w porównaniu do wybranego roku bazowego lub wzrost kosztów wywołany brexitem
 • Obowiązkiem jest przedstawienie uzasadnienia wystąpienienia negatywnych skutków gospodarczych związanych bezpośrednio i wyłącznie z brexit
 • W przypadku gdy wnioskodawca został dotknięty także negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, ocenie podlega, czy z informacji zawartych we wniosku wynika, iż projekt dotyczy skutków brexit, a nie skutków pandemii COVID-19;
 • Warunkiem wykluczającym jest prowadzenie podmiotów które korzystają z brexitu w tym podmioty sektora.

Cztery typy wsparcia w projekcie Re_Open UK

1. Typ nowe kierunki eksportu 

W 1 typie wsparcia w projekcie Re_Open UK dofinansowaniu będą podlegać projekty odnoszące się do działań związanych z:

 • utrzymaniem relacji handlowych przedsiębiorstwa na rynkach, na których było już obecne, w tym na rynkach Zjednoczonego Królestwa, jednak jedynie w zakresie wprowadzenia nowych produktów (wyrobów lub usług), lub
 • wejściem na nowe rynki, zarówno z nowymi, jak również z już istniejącymi produktami (wyrobami lub usługami).
 • Udział w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacja i udział w misjach gospodarczych.
 • Wsparcie w zakresie wprowadzenia oferty przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe, co pozwoli na dywersyfikację, wzrostu sprzedaży produktów, a dzięki temu złagodzenie negatywnych skutków wynikających wyłącznie i bezpośrednio z brexit.

2. Typ Re_start inwestycyjny

W 2 typie wsparcia w projekcie Re_Open UK będzie miało ono charakter inwestycyjny. Zostanie skierowane do przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone/utrudnione w wyniku brexit. Wsparcie będzie ukierunkowane na:

 • Stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty. Efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami brexit dla przedsiębiorców;

Przeznaczyć je można na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu uaktualnienia/poszerzenia dotychczasowej oferty lub stworzenia nowej –  jako sposób na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów, utraconych w wyniku brexit.

3. Typ akcja adaptacja do zmian 

Wsparcie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem. Jak również projekty, dzięki którym firmy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach. Ten typ projektu skierowany jest do dwóch grup ostatecznych odbiorców:

 • GRUPA 1: przedsiębiorców, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej.
 • GRUPA 2: przedsiębiorców, którzy ze względu na ograniczenia wprowadzone muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

4. Typ brexit bez straty

Pomoc skierowana zostanie do podmiotów, które ucierpiały w wyniku brexit. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie udowodnienie zdiagnozowanych negatywnych skutków, które przedsiębiorstwo poniosło w związku z nowymi wymogami wynikającymi z brexit. Dofinansowanie podlegać będą wyłącznie koszty, które przedsiębiorcy ponieśli od 1 stycznia 2020 r. do momentu ogłoszenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Limity wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (eur) jest przedstawiona w następujący sposób: 

 • 10 000,00 EUR (nie dotyczy Typu 4: Brexit bez straty

Natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu ( 500 000,00 eur) jest przedstawiona w następujący sposób z przeznaczeniem na poszczególne elementy: 

 • opracowanie modelu biznesowego/strategii rozwoju: 15 000,00 EUR 
 • inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne): 500 000,00 EUR
 • udział w imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizację i udział w misjach gospodarczych:  50 000,00 EUR

Rundy naboru

Terminy rund naboru wniosków dla typów projektu: Nowe kierunki eksportu, Re_start inwestycyjny i  Akcja adaptacja do zmian to: 

 • do 21.10.2022
 • 16.01-6.02.2023

Natomiast nabór wniosków dla Brexit bez straty przewidziano w terminach:

 • do 21.10.2022
 • 6-27.03.2023.

Wsparcie projektu Re_Open UK

W ramach wsparcia i opieki biznesowej klientów Connector Germany zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu weryfikacji możliwości zakwalifikowania Państwa przedsiębiorstwa do projektu Re_Open UK. Wspólnie z partnerem biznesowym zapewniamy opiekę projektową od napisania wniosku do jego rozliczenia. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved