Dofinansowanie MŚP z sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi program w ramach projektu  Krajowego Planu Odbudowy.  Od przyszłego miesiąca rozpocznie się pierwszy nabór wniosków na poprawę i modernizację infrastruktury MŚP z sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa. W terminie 17 października – 18 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie programu obejmie inwestycje ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa. Finansowane programu odbędzie się w ramach działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Odbędą się dwa nabory w zakresie  przetwórstwa spożywczego w zakresie mikro-małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeznaczenie dofinansowania

Dzięki programowi przedsiębiorstwa spożywcze mają szansę pozyskać dotację na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń jak również budowę lub adaptację pomieszczeń. Wsparcie finansowe można przeznaczyć również na zakup maszyn i środków transportu do prowadzenia działalności. Ostatnim elementem z możliwością finansowania jest budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont infrastruktury zakładów.

Ważną informacją jest, że w naborze mogą wziąć udział zarówno działający już przetwórcy, jak również ci, którzy chcą zmienić obecną działalność lub wprowadzić przetwórstwo rolno-spożywcze. 

Wysokość Dofinansowań

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Możliwe będzie uzyskanie do 50% zaliczki. Określona jest również minimalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie – wynosi ona 100 tys. zł. Od wielkości zakładu przetwórczego zależna będzie maksymalna wartość wsparcia.

Zakład MIKROZakład MAŁYZakład ŚREDNI
tj. przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 10 osób, z obrotami nie przekraczającymi 2 mln eurotj. przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 50 osób i z obrotami nie przekraczającymi 10 mln eurotj. przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 250 osób i z obrotami nie przekraczającymi 50 mln euro
3 mln zł10 mln zł15 mln zł

Adresatami programu są przedsiębiorstwa zaliczane do sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury oraz  spożywczych i wytwarzania produktów rolnych.

Ocena wniosków 

W czasie oceny wniosków premiowane będzie jeśli realizacja projektu będzie przebiegała na terenie powiatu o niekorzystnych warunkach gospodarowania i /lub bezrobocia. Premiowane będą również realizacja przedsięwzięć przez spółdzielnie. Istotnym będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Również kwestia ekologii będą dodatkowo premiowane w przypadku powiązania z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwem produktów ekologicznych (kryterium weryfikowane na podstawie danych GIJHARS, ARiMR). Ponadto premiowani będą wnioskodawcy, niebędący beneficjentami poddziałania 4.2 (Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020).

Koszty kwalifikowane projektu 

Jako koszty kwalifikowane nie zostaną uznane podatki od towarów i usług (VAT); zakup samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków. Do wachlarza kosztów nie zalicza się również nabycia gruntów i nieruchomości oraz wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony.

W ramach kosztów kwalifikowalnych projektu uznane zostaną koszty obejmujące budowę:

  • budowę lub rozbudowę budynków przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Przy czym towarzyszące im pomieszczenia socjalne i administracyjne nie mogą przekraczać 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  • budowy, w tym rozbudowy infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;.

oraz obejmujące zakup:

  • nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu produktów, półproduktów i zwierząt.
  • i instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
  • lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
  • ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

Jeżeli jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej firmy do projektu, to Connector Germany poprowadzi Twoje działania od napisania projektu do jego rozliczenia.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved