Istota analizy rynku niemieckiego

Szukając inwestora zagranicznego, planując ekspansję na rynek niemiecki lub rozbudowując lokalny biznes niezbędnym elementem rozwoju będzie analiza rynku.

Obiektywna analiza rynku oraz zasobów jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, przegląd jej szans i zagrożeń wynikających z otoczenia biznesowego decyduje o sukcesie. Posiadanie informacji o produkcie pozwoli na optymalizację działań marketingowych i reklamowych. Przyspieszy to rozbudowę i ekspansję biznesu. Znając metody analizy w szybki sposób zrozumiemy zależność między rozwojem a celowością prowadzenia ocen. 

Przykładowa metodologia analiz rynku

Jednym z narzędzi prowadzenia bilansów jest analiza PEST. Służy ona do badania makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstwa. Określa podstawowe sfery otoczenia – obszary, które mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wyznacza przyszłą strategię działania organizacji, ponieważ prowadzi do dogłębnej analizy aspektów polityczno-prawnych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, technologicznych i środowiskowych.  

Analiza SWOT służy wewnętrznej analizie przedsiębiorstwa/ produktu/ usługi i jego otoczenia. Jej celem jest zoptymalizowanie strategii zarządzania firmą lub zbudowania nowego planu strategicznego. Określa ona aktualną pozycję badanego przedmiotu, jego perspektywy, oraz najlepszą strategię przyszłego postępowania. 

Analiza portfelowa pozwala prześledzić interakcje między stopą zwrotu a poziomem ryzyka w kontinuum istnienia produktu /usługi i na tej podstawie zaplanować przyszłe działania. Dzięki wynikom można określić dokładny cel, dobrać do niego odpowiednie składniki, wskazać kryteria oraz ocenić portfel pod względem efektywności.

Analiza cyklu życia produktu /przedsiębiorstwa /usługi, to kolejny sposób prowadzenia analiz. W metodzie tej wyróżniamy fazy: wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i schyłkową. Odpowiednio reagując na poszczególnych etapach możemy ustrzec się przed przedwczesnym zakończeniem cyklu życia produktu. Znajomość naszego położenia w cyklu życia produktu, pozwala na odpowiednie zaplanowanie przyszłych działań w zakresie rozwoju produktu itp.

Przykładowe części analizy na rynek niemiecki dla naszych klientów:

– Analiza Desk Research dotycząca preferencji potencjalnych użytkowników rozwiązania w Niemczech w kontekście oferowanej przez Spółkę usługi lub produktów, które planuje na tym rynku sprzedawać,

– określenie listy potencjalnych klientów stanowiących reprezentatywną próbę,

– przeprowadzenie analizy Desk Research dotyczącej preferencji potencjalnych użytkowników rozwiązania w Niemczech w kontekście oferowanej przez Spółkę usługi,

– określenie listy potencjalnych klientów stanowiących reprezentatywną próbę dla badania rynku Niemiec (co najmniej 20 respondentów z wybranego segmentu),

– przeprowadzenie wywiadów metodą CATI/CAVI z co najmniej 20 podmiotami (w tym pogłębione badanie focusowe z co najmniej 3 osobami decyzyjnymi reprezentującymi te podmioty) na rynku Niemiec,

– sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań i analiz (podsumowującego analizę Desk Research oraz przeprowadzone wywiady) oraz opracowanie rekomendacji co do potencjalnych zmian w oferowanej usłudze pod kątem wprowadzenia jej na rynek niemiecki.

Korzyści płynące z przeprowadzania bilansu rynku

Analiza rynku pozwala na wyznaczenie grupy docelowej i osiągnięcie celu przez optymalizację działań marketingowych. Minimalizuje ona zagrożenia oraz realne umiejscawia nas w środowisku biznesowym. Wiedza o naszej działalności to waluta, ponieważ dzięki niej zdobycie inwestora staje się prostsze.

Usługi doradcze z zakresu analizy rynku można zlecić specjalistom, którzy posiadają już wieloletnie doświadczenie pozwalające na wykonanie precyzyjnych ewaluacji biznesu i jego otoczenia. We wszystkich działaniach Twoją organizację mogą wesprzeć takie firmy jak Connector Germany, które zadbają o najwyższe standardy przeprowadzonej analizy rynku

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
+ 48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved